Nazorova 51, 10000 Zagreb

Statut

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine“, 74/14) Skupština Hrvatskog društva za superviziju i organizacijski razvoj – HDSOR, na sjednici održanoj 11. prosinca 2014. donijela je

STATUT

HRVATSKOGA DRUŠTVA ZA

SUPERVIZIJU I ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

    I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj nevladina je, nestranačka i neprofitna udruga.

Zbog prepoznatljivosti u općenju s inozemstvom služi se engleskim nazivom CROATIAN ASSOCIATION FOR SUPERVISION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT koji se upotrebljava uz naziv na hrvatskom jeziku.

Skraćeni naziv glasi: HDSOR.

Članak 2.

HDSOR djeluje na području Republike Hrvatske.

Rad HDSOR-a je javan. Javnost rada se ostvaruje obavještavanjem članova o radu Društva, putem redovitih sastanaka Društva, usmenim i pisanim obavijestima te izdavanjem Biltena (ako se za to osiguraju financijska sredstva) i putem mrežne stranice. Javnost rada se također osigurava obavještavanjem tiska i drugih zainteresiranih medija.

Sjedište HDSOR-a je u Zagrebu, Nazorova 51.

Štambilj HDSOR-a je okrugao s natpisom: Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj HDSOR, Zagreb.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOST HDSOR-a

Članak 3.

Cilj HDSOR-a je unapređivanje supervizije i organizacijskoga savjetovanja kao stručne reflektivne interakcije u području obrazovanja, zdravstva, kulture, politike, duhovne skrbi, socijalne skrbi, uprave i gospodarstva.

Cilj HDSOR-a je zastupanje i koordinacija aktivnosti supervizijskih edukacija i supervizijskih djelatnosti u Hrvatskoj.

Članak 4.

HDSOR djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Članak 5.

Djelatnost HDSOR-a:

 1. Provođenje supervizije, metasupervizije, intervizije te coachinga za članove udruge
 2. Skupljanje i širenje informacija o edukativnim mogućnostima i aktivnostima s područja supervizije i organizacijskog razvoja
 3. Organiziranje edukativnih programa u Hrvatskoj za sadašnje i buduće supervizorice i supervizore, putem seminara, predavanja, radionica, skupova i gostovanja vanjskih predavača
 4. Utvrđivanje standarda izobrazbe za supervizorice i supervizore s obzirom na europske standarde
 5. Utvrđivanje i diferenciranje opisa posla područja supervizije i supervizora
 6. Potpora daljnjoj izobrazbi članova
 7. Izdavačka djelatnost u skladu s temeljnom djelatnosti društva.

Gospodarske djelatnosti HDSOR-a su:

 1. Nakladnička djelatnost
 2. Provođenje supervizije, metasupervizije, intervizije te coachinga.

III. ČLANSTVO I ČLANARINE

Članak 6.

Članom HDSOR-a može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji posjeduje diplomu društvenog, humanističkog ili medicinskog fakulteta uz odgovarajuće dodatne edukacije i radi u socijalnom polju gdje je potrebna vještina savjetovanja i supervizije, te je uključen ili je spreman uključiti se u edukaciju za supervizora po odgovarajućim europski priznatim standardima.

Članstvo u Društvu može biti redovno i pridruženo. Redovni član može biti aktivan ili imati status mirovanja.

O primanju u članstvo odlučuje Upravni odbor, a članom se postaje upisom u popis članova koji vodi Tajnik Društva.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 7.

Redovnim članom, koji ujedno ima status licenciranog supervizora, može postati svaka osoba koja je završila izobrazbu za supervizora po odgovarajućim europskim standardima izobrazbe ANSE odnosno koja se kvalificirala za status licenciranog supervizora temeljem standarda licenciranja za supervizore HDSOR-a usklađenih s europskim standardima i Pravilnikom.

Članak 8.

Osim redovnih članova, HDSOR-u mogu pristupiti i pridruženi članovi. Pridruženi članovi su osobe koje se već bave supervizijskim radom, a nisu završile izobrazbu po odgovarajućim europskim standardima izobrazbe koje je prihvatio HDSOR, kao i osobe koje su uključene ili se namjeravaju uključiti u neku od edukacija vođenu po spomenutim standardima.

Članak 9.

Članovi su dužni redovito uplaćivati godišnju članarinu. Visina članarine se određuje na godišnjoj skupštini Društva.

Članak 10.

Članovi imaju pravo, ali nisu obvezni, sudjelovati u radu HDSOR-a.

Članovi su dužni raditi u skladu s ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, nadležno je Etičko povjerenstvo Društva koje u svom radu rješavajući spor/sukob interesa na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Članak 11.

Članstvo u HDSOR prestaje po želji člana ili isključenjem iz članstva ako član djeluje suprotno odredbama ovog Statuta, o čemu odlučuje Upravni odbor. Isključeni član u roku 15 dana po primitku odluke Upravnog odbora ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka konačna.

IV. TIJELA HDSOR-a

Članak 12.

Tijela HDSOR-a su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik, tajnik i Etičko povjerenstvo.

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja HDSOR-om, a čine je svi redovni članovi HDSOR. Redovnu sjednicu Skupštine svake godine saziva predsjednik do kraja studenog, uz naznaku dnevnog reda, mjesta i vremena održavanja Skupštine te priložene dokumente za raspravu najmanje 15 dana unaprijed. Radom skupštine rukovodi i njene akte potpisuje predsjednik HDSOR-a.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik HDSOR-a po nalogu Nadzornog odbora odnosno na zahtjev najmanje 1/4 redovnih članova HDSOR-a, a članove izvješćuje pisano najmanje deset dana unaprijed. Uz zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine HDSOR-a mora se priložiti predloženi dnevni red sjednice Skupštine i dokumenti za raspravu.

U slučaju da predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu skupštine po nalogu Nadzornog odbora odnosno na zahtjev najmanje 1/4 redovnih članova HDSOR-a sazvat će je Nadzorni odbor ili 1/4 redovnih članova HDSOR-a, u roku 15 dana od dana dostave naloga ili zahtjeva.

Članak 14.

Skupština HDSOR-a:

 • utvrđuje i objavljuje Statut HDSOR-a,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, predsjednika i tajnika,
 • raspravlja o izvješćima odbora i predsjednika,
 • usvaja financijski plan i odobrava zaključni račun,
 • utvrđuje opće smjernice djelovanja,
 • utvrđuje planiranje i završavanje edukacije članova, te drugih aktivnosti
 • odlučuje o osnutku podružnica i ogranaka, koji nisu pravne osobe,
 • o svemu odlučuje u skladu s odredbama ovog Statuta.

Članak 15.

Skupština zasjeda i pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od 1/3 ukupnog broja redovnih članova.

Ukoliko u zakazano vrijeme nije prisutna jedna trećina ukupnog broja redovnih članova, sjednica se odgađa za pola sata, nakon čega Skupština zasjeda ako je prisutno najmanje 25% redovnih članova Društva.

Odlučuje se većinom glasova nazočnih članova.

Članak 16.

Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Skupštine koje između dvije sjednice upravlja radom HDSOR-a u skladu s ovim Statutom i odlukama Skupštine, predlaže izmjene i dopune Statuta, financijski plan i zaključni račun.

Upravni odbor ima sedam članova, od kojih šestoro biraju članovi tijekom godišnje sjednice Skupštine, a sedmi je predsjednik HDSOR-a.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od polovice članova.

Odlučuje se većinom glasova nazočnih.

Upravni odbor o svom radu izvješćuje Nadzorni odbor i Skupštinu.

Upravnom odboru mandat traje 4 godine.

Članak 17.

Predsjednik zastupa HDSOR u skladu s ovlastima koje mu daje Upravni odbor te saziva i vodi sjednice Upravnog odbora.

Ako je spriječen, predsjednika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg imenuje Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici nakon izbora.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru i Skupštini, koju pisano izvješćuje jedanput na godinu.

Predsjedniku mandat traje 4 godine, a po prestanku mandata zbog kontinuiteta ostaje u Upravnom odboru kao član još jedan mandat.

Ukoliko predsjednik odstupi s dužnosti na vlastiti zahtjev, prekorači ovlaštenja ili zanemari dužnosti utvrđene Statutom HDSOR-a, Skupština na izvanrednoj sjednici može opozvati predsjednika. Ukoliko Skupština opozove predsjednika, Skupština bira novog predsjednika na vrijeme do isteka mandata prethodnog predsjednika.

Članak 18.

Tajnika biraju članovi tijekom godišnje sjednice Skupštine.

Tajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru i Skupštini, koju pisano izvješćuje jedanput godišnje.

Tanik obavlja poslove u skladu s ovlastima koje mu daje Upravni odbor i predsjednik te je odgovoran predsjedniku i Upravnom odboru za svoj rad.

Poslovi tajnika su:

 • obavlja stručne poslove,
 • vodi popis  članova,
 • pomaže u radu tijela,
 • stara se o vođenju i čuvanju zapisnika te druge dokumentacije,
 • organizira informiranje članova HDSOR-a,
 • saziva sastanke u dogovoru s predsjednikom i vodi zapisnik,
 • priprema radne materijale za sjednice svih tijela Društva i sudjeluje u radu sjednica,
 • obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Predsjednik ili Upravni odbor, a u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Društva.

Tajniku mandat traje 4 godine, a po prestanku mandata predaje izvješće o svojem radu novom tajniku.

Ukoliko tajnik odstupi s dužnosti na vlastiti zahtjev, prekorači ovlaštenja ili zanemari dužnosti utvrđene Statutom HDSOR-a, Skupština na izvanrednoj sjednici može opozvati tajnika. Ukoliko Skupština opozove tajnika, Skupština bira novog tajnika na vrijeme do isteka mandata prethodnog tajnika.

Članak 19.

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada svih tijela HDSOR-a, a izvješćuje Skupštinu. Nadzorni odbor ima tri člana.

Članovi Nadzornog odbora su članovi HDSOR-a, a bira ih Skupština.

U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora.

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine.

Članak 20.

Ukoliko predsjednik ili članovi Upravnog odbora odstupe s dužnosti na vlastiti zahtjev, prekorače ovlaštenja ili zanemare dužnosti utvrđene Statutom HDSOR-a, Skupština na izvanrednoj sjednici može opozvati predsjednika, pojedinog člana Upravnog odbora ili cijeli Upravni odbor.

Ukoliko Skupština opozove predsjednika, Skupština bira novog predsjednika na vrijeme do isteka mandata prethodnog predsjednika.

Ukoliko Skupština opozove cijeli Upravni odbor, Skupština bira novi Upravni odbor s punim mandatom, a ukoliko opozove pojedinog člana Upravnog odbora, Skupština bira novog člana Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji je sastav biran.

Članak 21.

 Ukoliko članovi Nadzornoga odbora odstupe s dužnosti na vlastiti zahtjev, prekorače ovlaštenja ili zanemare dužnosti utvrđene Statutom, Skupština može na izvanrednoj sjednici opozvati cijeli Nadzorni odbor ili pojedinog člana Nadzornog odbora.

Ukoliko Skupština opozove cijeli Nadzorni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ukoliko opozove pojedinog člana Nadzornog odbora, Skupština bira novog člana Nadzornog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji je sastav biran.

Članak 22.

Etičko se povjerenstvo sastoji od tri člana i odlučuje o prigovorima za kršenje etičkog kodeksa HDSOR-a. Članovi Etičkog povjerenstva su članovi HDSOR-a i bira ih Skupština. U Etičko povjerenstvo ne mogu biti birani članovi Upravnoga i Nadzornog odbora. Mandat članovima etičkog povjerenstva traje 4 godine.

V. FINANCIRANJE HDSOR-a

Članak 23.

Financijska sredstva i opremu za rad HDSOR-a osigurava Upravni odbor od članarina, darova i novčanih potpora (donacijama i dotacijama) te prodajom tiskovina (nakladništvo) i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Financijska sredstva se mogu koristiti za osnovnu djelatnost Društva, pisane obavijesti članstvu, tiskanje i umnožavanje materijala vezanih za rad Društva, izdavanje Biltena Društva, troškove poštarine za dopisivanje sa stranim i domaćim pojedincima i društvima, kao i za troškove organiziranja stručnih skupova.

Financijskim sredstvima upravljaju predsjednik i tajnik HDSOR-a.

LIKVIDATOR

Članak 24.

Likvidatora udruge bira i razrješava Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član udruge.

Likvidator ima/nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

–     utvrditi stanje na poslovnom računu udruge

–     utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja

–     utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja

–      u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi

–      u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 25.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka Udruge preostala imovina će pripasti Udruzi Igra, OIB: 02217925295.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Članak 26.

HDSOR prestaje s radom po odluci Skupštine ili iz razloga utvrđenih Zakonom o udrugama.

                                                       PREDSJEDNICA DRUŠTVA

                                                                 Ružica Ambruš-Kiš

Back to top