Nazorova 51, 10000 Zagreb

PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA STJECANJE/PRODUŽENJE LICENCE SUPERVIZORA

HRVATSKO DRUŠTVO ZA SUPERVIZIJU I ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

 

PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA STJECANJE/PRODUŽENJE LICENCE SUPERVIZORA

(Pročišćeni tekst

s izmjenama i dopunama

od prosinca 2015.)

ZAGREB, PROSINAC 2015.

 

 

HDSOR

Hrvatsko društvo za superviziju i organizacioni razvoj (HDSOR) nevladina je strukovna organizacija usmjerena na promicanje supervizije kao oblika specifičnog profesionalnog vođenja, učenja i razvoja čiji je cilj osiguranje i razvoj kvalitetne komunikacije i suradnje u profesionalnom kontekstu.

Udruga je osnovana i registrirana 1998. godine u svrhu zastupanja i koordinacije supervizijskih edukacija i supervizijskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Osnovna djelatnost HDSOR je SUPERVIZIJA koja primarno služi razvoju pojedinaca i organizacija. Supervizija unapređuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama u određenom institucionalnom kontekstu uzimajući interaktivno u obzir osobni, organizacijski, društveni i politički aspekt.

Supervizija nudi:

•   pojašnjavanje provođenja profesionalnih zadaća, funkcija i uloga
•   razumijevanje složenih profesionalnih pitanja i sustava u kojima se odvija profesionalni rad
•   podršku u reflektiranju i procesu odlučivanja u vezi aktualnih profesionalnih pitanja
•   podršku u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama i sukobima
•   podršku i usmjeravanje procesa promjene
•   kreativna rješenja za nove profesionalne izazove
•   otkrivanje i proširivanje osobnih resursa
•   prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Ciljevi HDSOR-a

 • Prikupljanje i širenje informacija o edukativnim mogućnostima i aktivnostima s područja supervizije i organizacionog razvoja.
 • Organiziranje edukativnih programa u Hrvatskoj za sadašnje i buduće supervizorice i supervizore kroz seminare predavanja, radionice, skupove i gostovanja vanjskih predavača i trenera.
 • Utvrđivanje standarda izobrazbe za supervizorice i supervizore s obzirom na europske standarde.
 • Utvrđivanje i diferenciranje opisa poslova s područja supervizije.
 • Potpora daljnjoj izobrazbi članica i članova.

Članstvo

U skladu sa Statutom HDSOR-a, članom udruge može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji posjeduje diplomu društvenog, humanističkog ili medicinskog fakulteta uz odgovarajuće dodatne edukacije i radi u društvenom okružju gdje je potrebna vještina savjetovanja i supervizije, te je uključen ili je spreman uključiti se u edukaciju za supervizora po odgovarajućim europski priznatim standardima.

Redovno članstvo može biti:

 • aktivno
 • u mirovanju

Redovnim aktivnim članom, koji ujedno ima status licenciranog supervizora, može postati svaka osoba koja je završila izobrazbu za supervizora po odgovarajućim europskim standardima izobrazbe ANSE, odnosno koja se kvalificirala za status licenciranog supervizora temeljem standarda licenciranja za supervizore HDSOR-a usklađenih s europskim standardima, kao i ovim Pravilnikom.

Redovnim članom u mirovanju postaju članovi koji u određenom vremenskom periodu nisu u mogućnosti obavljati supervizijsku djelatnost ili u slučajevima propisanim odredbama o promjeni statusa članstva ovog pravilnika.

Evidencija redovnih aktivnih članova objavljuje se na mrežnim stranicama udruge.

Osim redovnih članova u HDSOR-a mogu se učlaniti i pridruženi članovi. Pridruženi članovi su osobe koje se već bave supervizijskim radom, a nisu zainteresirane započeti/završiti izobrazbu po odgovarajućim europskim standardima izobrazbe koje je prihvatio HDSOR, kao i one osobe koje su uključene ili se namjeravaju uključiti u neku od edukacija vođenim po spomenutim standardima, a još nisu stekle uvjete za licencu supervizora.

Status pridruženih članova koji žele steći licencu supervizora

Pridruženi članovi koji nemaju licencu supervizora imaju pravo nakon zadovoljavanja osnovnih uvjeta izobrazbe za stjecanje licence supervizora podnijeti zahtjev za izdavanje licence supervizora upravnom odboru. Time stječu status pripravnika supervizora koji traje dvije kalendarske godine. U tom vremenskom periodu supervizor pripravnik ima pravo i dužnost obavljati supervizijski rad uz pratnju i podršku mentora – metasupervizora.

Minimalni uvjeti za stjecanje licence supervizora pridruženih članova HDSOR

Pridruženi članovi (supervizori pripravnici) koji žele steći status licenciranog supervizora moraju zadovoljiti sljedeće minimalne uvjete:

 • Održavati tijekom pet kalendarskih godina minimalno 90 sati direktnog supervizijskog rada
 • Sudjelovati tijekom pet kalendarskih godina na minimalno 20 sati intervizijskih i/ili metasupervizijskih susreta
 • Imati mentora-metasupervizora koji će ih pratiti u radu
 • Podnijeti zahtjev za izdavanje licence na propisanom obrascu UO udruge
 • Priložiti mišljenje metasupervizora o stjecanju licence supervizora

Minimalni standardi za stjecanje/produženje licence supervizora

Licenca se produžuje svakih 5 godina.

Način sudjelovanja na interviziijama i metasupervizijama za redovne i pridružene članove udruge:

HDSOR će putem web stranica ažurirati sve intervizijske grupe koje su aktivne te na taj način omogućiti članovima pridruživanje i ostvarivanje potrebnog broja sati sudjelovanja. Svaki član koji inicira intervizijske susrete dužan je o tome obavijestiti udrugu u roku od 15 dana nakon pokretanja/iniciranja.

Sudjelovanje na metasupervizijama moguće je jedino kod članova HDSOR koji imaju status metasupervizora. UO će izdati kriterije za stjecanje statusa metasuperviora, način rada metasupervizije i ostale uvjete te će popis metasupervizora biti stavljen na web stranice udruge najkasnije 30 dana od prihvaćanja ovog Pravilnika.

Obrazac evidencije o zadovoljavanju minimalnih standarda za stjecanje/produženje licence supervizora

EVIDENCIJA O ZADOVOLJAVANJU MINIMALNIH STANDARDA ZA STJECANJE/PRODUŽENJELICENCE SUPERVIZORA
Ime i prezime supervizora:  
Status supervizora:
Godina (period evidencije):  
Vrsta aktivnosti Broj sati Vrsta dokaza Datum i mjesto održavanja aktivnosti UKUPNO SATI ZA POJEDINE AKTIVNOSTI
       
         
         
         
UKUPNO SATI:  

 

SUPERVIZIJSKI DOGOVOR

Svaki licencirani supervizor – redovni aktivni član, kao i supervizor pripravnik – pridruženi član dužni su voditi supervizijske susrete započevši sa sklapanjem tripartitnog ugovora između supervizanata, supervizora i poslodavca.

U navedenom ugovoru supervizor i supervizirani dogovaraju uvjete, način rada supervizijskih susreta, trajanja supervizija te osnovne ciljeve supervizije.

Poslodavac osigurava superviziju stručnog rada u skladu sa razvojnim potrebama.

Okvirni obrazac navedenog ugovora sastavljen od strane UO udruge nalazi se na web stranici udruge i dostupan je svim članovima udruge. Svaki supervizor dužan je voditi evidenciju navedenih supervizijskih dogovora pod rednim brojem počevši od broja 1. Svaki sklopljeni supervizijski ugovor sadrži podatak o broju licence supervizora.

KAKO PRODUŽITI AKTIVNO ČLANSTVO U HDSOR

Svaki licencirani supervizor, redovni aktivni član HDSOR-a dužan je do 31. siječnja tekuće godine upravnom odboru predati dokumentaciju– dokaze potrebne za produženje licence temeljem propisanih minimalnih standarda za stjecanje/produženje licence supervizora za proteklih pet kalendarskih godina.

Evidencija o zadovoljavanju minimalnih standarda popunjava se elektronski na priloženom obrascu te se šalje zajedno sa kopijama supervizijskih dogovora, skeniranim potvrdama sudjelovanja na navedenim metasupervizijama, intervizijama, dodatnim edukacijama, seminarima, tečajevima, konferencijama, predavanjima i drugim oblicima stručnog usavršavanja. Dokumentacija se šalje elektronički na službenu e-mail adresu HDSOR-a.

Temeljem pristigle dokumentacije Upravni odbor HDSOR-a će najkasnije do 31. ožujka tekuće godine donijeti mišljenje o stjecanju/produženju licence. Ukoliko u roku od 15 dana nakon isteka roka za izdavanje mišljenja UO ne pošalje upit za nadopunu ili ispravke supervizoru, smatra se da licenca supervizora vrijedi i dalje.

Propisanih standarda kvalitete za produženje licence supervizora dužni su se pridržavati redovni aktivni članovi udruge.

KADA PRESTAJE ČLANSTVO U HDSOR

Članstvo u HDSOR prestaje po želji člana ili isključenjem iz članstva ako član djeluje suprotno odredbama Statuta udruge i Etičkog kodeksa udruge o čemu odlučuje Upravni odbor.

PROMJENA STATUSA ČLANSTVA

Redovno aktivno članstvo u HDSOR prestaje nedostavljanjem dokumentacije minimalnih standarda za stjecanje/produženje licence supervizora za proteklih pet kalendarskih godina. U tom slučaju redovni aktivni član postaje član u mirovanju do trenutka podnošenja potrebne dokumentacije/dokaza sukladno Pravilniku o minimalnim standardima za stjecanje/produženje licence supervizora.

Redovni aktivni član može prijeći u status člana u mirovanju i na vlastiti zahtjev u slučaju nemogućnosti obavljanja supervizijskog rada u određenom vremenskom periodu.

PONOVNO STJECANJE STATUSA REDOVNOG AKTIVNOG ČLANA

Supervizor koji iz statusa redovnog aktivnog člana prijeđe u status člana u mirovanju ima mogućnost ponovno steći status redovnog aktivnog člana i time licencu supervizora sukladno kriterijima ovog Pravilnika.

Uz poštivanje minimalnih standarda reguliranih ovim Pravilnikom postupak ponovnog stjecanja statusa redovnog aktivnog člana provodi se na sljedeći način:

 • Član podnosi zahtjev UO udruge za ponovnim stjecanje statusa redovnog aktivnog člana
 • Član je dužan u naredne dvije kalendarske godine na 12 održanih supervizijskih susreta sudjelovati na minimalno tri metasupervizijska susreta
 • Član je dužan nakon isteka perioda za od dvije godine dostaviti evidenciju o zadovoljavanju minimalnih standarda na priloženom obrascu prema utvrđenim terminima ovog pravilnika

MOGUĆNOST PRITUŽBE

Supervizirani imaju mogućnost uložiti pritužbu na rad supervizora (licenciranog i pripravnika) u slučaju nezadovoljstva načinom rada supervizora. U pritužbi je potrebno navesti razloge pritužbe o kojoj se očituje UO udruge. UO će zatražiti mišljenje supervizora prema kojem je upućena pritužba te odrediti način i rok dostave pojašnjenja samog supervizora.

UO će nakon razmatranja pristiglih materijala razmotriti činjenice te donijeti mišljenje u vezi s pritužbom. Mišljenje UO uključuje i mjere koje je potrebno poduzeti a koje su sukladne Statutu udruge i Etičkom kodeksu udruge.

LICENCA

Licenca – dozvola za rad izdaje se redovnim aktivnim članovima. Obrazac licence čini prilog ovom pravilniku a sadrži: naziv udruge, broj licence,   ime i prezime supervizora, podatak o završenom studiju, mjesto i datum izdavanja licence, žig udruge, ime i prezime te potpis odgovorne osobe (predsjednik ili član upravnog odbora). Broj licence jedinstveni je broj koji se sastoji od rednog broja člana na prvom mjestu i godine prvog učlanjenja u udrugu na drugom mjestu.

EVALUACIJA

Evaluaciju supervizije, rada supervizora i/ili ishoda supervizije redovni članovi nisu dužni raditi. Ukoliko je njihov rad opisan na taj način  licencirani supervizori mogu,kao dodatak podacima o sebi objavljenim na web stranici društva, objaviti i rezultate evaluacije supervizije ili njihovog rada pod uvjetom da:

 • Evaluacija ne otkriva osobne i profesionalne podatke o supervizantima, te da se o njima ne može zaključivati na temelju evaluacije
 • Podaci o evaluaciji moraju opisivati da li neovisna ili je interna (vanjski evaluator ili netko tko je povezan s kontekstom supervizije)
 • Metodologija i tip te predmet evaluacije moraju biti dio izvješća te transparentno formulirani

Odluku o zadovoljavanju ovih uvjeta i objavi podataka donosi upravni odbor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnik o minimalnim standardima za stjecanje/produženje licence supervizora stupa na snagu prihvaćanjem većine članova HDSOR na redovnoj Skupštini. Promjene i nadopune usvajaju se na isti način.

Nakon prihvaćanja pravilnika o minimalnim standardima za stjecanje/produženje licence supervizora, UO udruge sastavit će uvjete i kriterije za status metasupervizora najkasnije 30 dana od dana prihvaćanja ovog Pravilnika.

STATUTARNE PROMJENE POTREBNE ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA.

Članku 6 dodaje se stavak 3.

Upravni odbor aktivnim redovnim članovima izdaje licencu odnosno dopuštenje za rad u trajanju od pet godina. O dodjeljivanju  i produženju licenci odlučuje Upravni odbor. Uvjeti za stjecanje i produženje licence kao i njezin sadržaj i izgled propisani su pravilnikom.

Back to top